02-726-2311, 03-815-0664
sales@ultra-compressor.com, ultra.thanai@gmail.com

ปั๊มลมสกรูดีกว่าปั๊มลมลูกสูบอย่างไร


ปั๊มลมสกรูดีกว่าปั๊มลมลูกสูบอย่างไร

- ปั๊มลมสกรูผลิตลมได้มากกว่าปั๊มลมลูกสูบ 30-40% ปั๊มลมสกรูขนาด 10 แรงม้าผลิตลมได้ 1,400 ลิตร/นาที และปั๊มลมสกรู ขนาด 10 แรงม้าผลิตลมได้ 1,000 ลิตร/นาที
- ปั๊มลมสกรูให้คุณภาพลมที่ดีกว่า ลมที่ได้สะอาดกว่า มีน้ำกับน้ำมันปนมาน้อยกว่าลมที่ได้จากปั๊มลมลูกสูบ เนื่องจากปั๊มลมสกรูมีจุด AIR/OIL SEPERATOR ดักน้ำมันไม่ให้ไปกับลมและยังมีชุด AIR/OIL COOLER ช่วยลดอุณหภูมิที่ออกไป แต่ปั๊มลมลูกสูบไม่มี
- ปั๊มลมสกรู ระบบสตาร์ทเป็น Star-Delta และมีระบบ Load-Unload แต่ปั๊มลมลูกสูบไม่มี ทำให้ปั๊มลมสกรูประหยัดไฟฟ้ามากกว่าปั๊มลมลูกสูบ 30-40%
- ปั๊มลมสกรูมีการพัฒนาด้านประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเช่น มอเตอร์แบบ PM Motor ประหยัดกว่ามอเตอร์ธรรมดาถึง 50% หรือใช้ Inverter ควบคุมประหยัดกว่ามอเตอร์ธรรมดาถึง 50-60%