02-726-2311, 03-815-0664
sales@ultra-compressor.com, ultra.thanai@gmail.com

การบำรุงรักษาปั๊มลมสกรู


การบำรุงรักษาปั๊มลมสกรู

ก่อนสตาร์ท

- ตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องที่แท่งแก้วบอกระดับน้ำมันที่ถัง Separator
- เปิดวาว์ลเดรนน้ำมันที่ถัง Separator เพื่อถ่ายเอาเฉพาะน้ำมันทิ้งไป
- ตรวจเช็คความตึงของสายพาน
- เปิดวาว์ลหลังเครื่องปั๊มลม

การบำรุงรักษา

- ควรถอดกรองอากาศออกมาเป่าทุกสัปดาห์
- ควรเป่าชุดระบายความร้อนทุกสัปดาห์
- ตรวจเช็คจุดรั่วซึมของสายอ่อนและข้อต่อต่างๆของเครื่องทุกๆเดือน
- ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อของสายไฟในตู้ควบคุมทุกเดือน หากพบว่าหลวมควรยึดให้แน่นทันที
- ควรเปลี่ยนอะไหล่ เช่น กรองอากาศ กรองน้ำมันเครื่อง ควรเปลี่ยนที่ 2,000 ชั่งโมง หรือทุก 3 เดือน และควรเเปลี่ยน Oil Separator และน้ำมัน ที่ 4,000 ชั่วโมง ทุกๆ 6 เดือน